Avatar uživatele
Nepřihlášen
Pravidla věrnostního Protherm klubu pro projektanty

1. Úvodní ustanovení


1.1 Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel věrnostního programu Protherm klub pro projektanty (dále jen „Protherm klub projekce“) jakožto marketingového projektu pořádaného společností Vaillant Group Czech s.r.o. , se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, IČO: 452 41 881, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 6261 (dále jen jako „Vaillant “) (celé dále jen jako „Pravidla Protherm klubu projekce“)


1.2. Protherm klub projekce je určen obchodním partnerům společnosti Vaillant, kteří se na základě Smlouvy o zprostředkování příležitostí k prodejům výrobků značky Protherm mohou přihlásit do Protherm klubu projekce a čerpat tak výhody určené výhradně členům Protherm klubu projekce.


1.3. Tato pravidla jsou dostupná na vyžádání na obchodním oddělení Protherm v provozovnách v Chrášťanech a Vyškově.


2. Podmínky členství a přihlášení do Protherm klubu projekce


2.1. Členem Protherm klubu projekce se může stát fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba, která vyplní online registrační formulář Protherm Klub projekce a zaškrtne, že souhlasí s těmito Pravidly Protherm klubu projekce (dále jen jako „Člen Protherm klubu projekce“)


2.2. Přihlásit se lze prostřednictvím této stránky stvrzením souhlasu s Pravidly klubu projekce.


2.3. Každá osoba může podat pouze jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Společnost Vaillant si vyhrazuje právo neakceptovat přihlášky se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji.


3. Vedení účtu výhod Členem Protherm klubu projekce


3.1. Člen Protherm klubu projekce sbírá výrobní čísla (čárové kódy) jím jím zprostředkovaných výrobků značky Protherm společnosti Vaillant, které následně zapisuje na svůj účet vedený u Protherm Klubu projekce a získává za ně body. Hodnota každého bodu je 1,- Kč. Zisk bodů za jednotlivé zprostředkované výrobky je upraven v bodovém ceníku.


3.2. Zapsané body se zobrazí na účtu Člena Protherm klubu projekce, který má tak pravidelný přehled nejen o nově připsaných bodech, ale i o celkovém stavu bodů na svém účtu.


4. Čerpání výhod poskytovaných členům Protherm klubu projekce


4.1 Získané body může Člen Protherm klubu projekce vyfakturovat společnosti Vaillant jako provizi za zprostředkování prodeje výrobků značky Protherm na základě platné smlouvy.


4.2. Postup je následující:


Člen Protherm klubu projekce si v klubu Protherm projekce vystaví podklad pro fakturu s uvedením počtu bodů, které chce čerpat. Cena je při fakturaci na úrovni základu DPH (vždy na celé stokoruny). Následně pak vystaví ve svém účetním programu fakturu na společnost Vaillant, kterou společně s podkladem zašle na adresu společnosti Vaillant poštou nebo elektronicky. Faktura vydaná Členem Protherm klubu projekce musí korespondovat s aktuálně platnými účetními a daňovými předpisy. Ke dni fakturace musí mít Člen Protherm klubu projekce platný živnostenský list.


4.3. Pokud získané body nebudou Členem Protherm klubu projekce využity do konce následujícího kalendářního roku od zápisu bodů na účet Protherm klubu projekce, tak bez náhrady propadnou.


5. Ukončení členství v Protherm klubu projekce


5.1. Ukončení ze strany Člena Protherm klubu projekce:


Člen Protherm klubu projekce může své členství v Protherm klubu projekce kdykoliv ukončit doručením písemného oznámení zaslaného na email protherm@protherm.cz


5.2. Ukončení ze strany společnosti Vaillant:


Ze strany společnosti Vaillant může být členství v Protherm klubu projekce ukončeno v případě zjištění porušování Pravidel Protherm klubu projekce. Společnost Vaillant o tomto informuje Člena Protherm klubu odesláním písemného oznámení o ukončení jeho členství na jeho e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce do Protherm klubu.


5.3. Ukončení z jiných důvodů:


Členství v Protherm klubu projekce může být ukončeno rovněž v návaznosti na události vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména smrt Člena Protherm klubu projekce či zrušení nebo přerušení živnosti.


5.4. V případě ukončení členství dle toho článku ztrácí Člen Protherm klubu projekce všechny neuplatněné body, zanikají mu všechny výhody vyplývající z členství v Protherm klubu projekce a v případě opětovné obnovy členství nemá nárok na žádné výhody vyplývající z předcházejícího členství.


6. Informace o zpracování osobních údajů


6.1. Společnost Vaillant informuje Člena Protherm klubu, že za účelem realizace jeho účasti v Protherm klubu projekce zpracovává jeho osobní údaje, které k tomuto účelu poskytl, a tyto zpracovává z titulu plnění smlouvy za účelem registrace v Protherm klubu projekce jakožto věrnostního klubu a udělování bonusů jeho členům.


6.2. Kompletní informace o zpracování osobních údajů Člena Protherm klubu projekce dle platného znění zákona o zpracování osobních údajůa čl. 13 Nařízení GDPR jsou k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů pro B2B zákazníky, ostatnípodnikatele a jejich kontaktní osoby“ umístěnou na adrese: https://www.Prothermcz/pro-zakazniky/informacni-povinnost-pro-b2b-zakazniky-1215292.html


7. Závěrečná ustanovení


7.1. Tato Pravidla Protherm klubu projekce plně nahrazují jakákoli předchozí pravidla věrnostního Protherm klubu projekce společnosti Vaillant.


7.2. Společnost Vaillant si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel Protherm klubu projekce, včetně poskytovaných benefitů a pravidel pro jejich získávání, či přerušení či úplné zrušení Protherm klubu projekce. Termín zrušení oznámí společnost Vaillant Členům Protherm klubu projekce v dostatečném předstihu.


7.3. V případě zrušení Protherm klubu projekce nemají Členové Protherm klubu nárok na náhradu škody, která by jim případně v souvislosti s Protherm klubem projekce vznikla. Omezení odpovědnosti společnosti Vaillant se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.


7.4. Tato Pravidla Protherm klubu jsou platná a účinná od 1.7 .2022.Souhlasím s pravidly Protherm Klubu projekce    

   

Registrace do Klubu PROTHERMVám umožní pravidelné vkládánívýrobních čísel kotlů,přehled o získaných bodech/Kčna Vašem účtu a snadnoufakturaci provizí.