Home Klub Protherm
Nepřihlášen

Pravidla věrnostního Protherm klubu

1. Úvodní ustanovení

1.1 Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel věrnostního programu Protherm klub (dále jen „Protherm klub“) jakožto marketingového projektu pořádaného společností Vaillant Group Czech s.r.o. , se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany,
IČO: 452 41 881, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
C 6261 (dále jen jako „Vaillant “) (celé dále jen jako „Pravidla Protherm klubu “)

1.2. Protherm klub je určen obchodním partnerům společnosti Vaillant, kteří se na základě montáže zboží od společnosti Protherm mohou přihlásit do Protherm klubu a čerpat tak od společnosti Vaillant řadu benefitů a výhod určených výhradně členům Protherm klubu.

1.3. Tato pravidla jsou dostupná na vyžádání na obchodním oddělení Protherm v provozovnách v Chrášťanech a Vyškově.

2. Podmínky členství a přihlášení do Protherm klubu

2.1. Členem Protherm klubu se může stát fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba, která vyplní online registrační formulář Protherm Klub a zaškrtne, že souhlasí s těmito Pravidly Protherm klubu (dále jen jako „Člen Protherm klubu“)

2.2. Přihlásit se lze prostřednictvím této stránky stvrzením souhlasu s Pravidly klubu.

2.3. Každá osoba může podat pouze jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Společnost Vaillant si vyhrazuje právo neakceptovat přihlášky se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji.

3. Vedení účtu výhod Členem Protherm klubu

3.1. Člen Protherm klubu sbírá výrobní čísla (čárové kódy) jím instalovaných výrobků společnosti Vaillant, které následně zapisuje
na svůj účet vedený u Protherm Klubu a získává za ně body. Hodnota každého bodu je 1,- Kč. Zisk bodů za jednotlivé instalované výrobky je upraven v bodovém ceníku.

3.2. Zapsané body se zobrazí na účtu Člena Protherm klubu, který má tak pravidelný přehled nejen o nově připsaných bodech, ale i o celkovém stavu bodů na svém účtu.

4. Čerpání výhod poskytovaných členům Protherm klubu

4.1 Získané body může Člen Protherm klubu vyfakturovat společnosti Vaillant jako provizi za namontované výrobky Protherm.

4.2. Postup je následující:

Člen Protherm klubu si v klubu Protherm vystaví podklad pro fakturu s uvedením počtu bodů, které chce čerpat. Cena je při fakturaci
na úrovni základu DPH (vždy na celé stokoruny). Následně pak vystaví ve svém účetním programu fakturu na společnost Vaillant, kterou společně s podkladem zašle na adresu společnosti Vaillant. Faktura vydaná Členem Protherm klubu musí korespondovat s aktuálně platnými účetními a daňovými předpisy. Ke dni fakturace musí mít Člen Protherm klubu platný živnostenský list.

4.3. Pokud získané body nebudou Členem Protherm klubu využity do konce následujícího kalendářního roku od zápisu bodů na účet Protherm klubu, tak bez náhrady propadnou.

5. Ukončení členství v Protherm klubu

5.1. Ukončení ze strany Člena Protherm klubu:

Člen Protherm klubu může své členství v Protherm klubu kdykoliv ukončit doručením písemného oznámení zaslaného na email protherm@protherm.cz

5.2. Ukončení ze strany společnosti Vaillant:

Ze strany společnosti Vaillant může být členství v Protherm klubu ukončeno v případě zjištění porušování Pravidel Protherm klubu. Společnost Vaillant o tomto informuje Člena Protherm klubu odesláním písemného oznámení o ukončení jeho členství na jeho e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce do Protherm klubu.

5.3. Ukončení z jiných důvodů:

Členství v Protherm klubu může být ukončeno rovněž v návaznosti na události vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména
smrt Člena Protherm klubu či zrušení nebo přerušení živnosti.

5.4. V případě ukončení členství dle toho článku ztrácí Člen Protherm klubu všechny neuplatněné body, zanikají mu všechny výhody vyplývající z členství v Protherm klubu a v případě opětovné obnovy členství nemá nárok na žádné výhody vyplývající z předcházejícího členství.

6. Informace o zpracování osobních údajů

6.1. Společnost Vaillant informuje Člena Protherm klubu, že za účelem realizace jeho účasti v Protherm klubu zpracovává jeho
osobní údaje, které k tomuto účelu poskytl, a tyto zpracovává z titulu plnění smlouvy za účelem registrace v Prothermklubu jakožto věrnostního klubu a udělování bonusů jeho členům.

6.2. Kompletní informace o zpracování osobních údajů Člena Protherm klubu dle platného znění zákona o zpracování osobních údajů
a čl. 13 Nařízení GDPR jsou k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů pro B2B zákazníky, ostatní
podnikatele a jejich kontaktní osoby“ umístěnou na adrese: https://www.Prothermcz/pro-zakazniky/informacni-povinnost-pro-b2b-zakazniky-1215292.html

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tato Pravidla Protherm klubu plně nahrazují jakákoli předchozí pravidla věrnostního Protherm klubu společnosti Vaillant.

7.2. Společnost Vaillant si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel Protherm klubu, včetně poskytovaných benefitů a pravidel pro
jejich získávání, či přerušení či úplné zrušení Protherm klubu. Termín zrušení oznámí společnost Vaillant Členům Protherm klubu v dostatečném předstihu.

7.3. V případě zrušení Protherm klubu nemají Členové Protherm klubu nárok na náhradu škody, která by jim případně v souvislosti s Protherm klubem vznikla. Omezení odpovědnosti společnosti Vaillant se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují
všeobecně závazné právní předpisy České republiky.

7.4. Tato Pravidla Protherm klubu jsou platná a účinná od 1. 12. 2021.


Souhlasím s pravidly Protherm Klubu    

   

Jako člen Klubu PROTHERM obdržíte finanční odměnu za nákup a montáž kotlů PROTHERM. Kupujte kotle a
  sbírejte body.
   1 bod = 1Kč